Statut Fundacji Wlastimila Hofmana

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 1. Barbara Lubicz-Lisowska, zwana dalej „Fundatorem”, ustanowiła aktem notarialnym za numerem Repertorium A nr 58/2021 sporządzonym przez notariusza Monika Setkowicz , w kancelarii notarialnej w Jeleniej Górze w dniu 13.01.2021r. Fundację o nazwie „Fundacja Wlastimila Hofmana”, zwaną w dalszej części Statutu „Fundacją”.
 2. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. Nr 46, poz. 1491 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Pełna nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
 5. Siedzibą Fundacji jest Szklarska Poręba.
 6. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
 7. Organ sprawujący nadzór nad Fundacją co do zgodności jej działania z przepisami prawa, Statutem oraz celem, w jakim została ustanowiona – sprawuje minister właściwy do spraw kultury
  i dziedzictwa narodowego.
 8. Fundacja może tworzyć, powoływać i likwidować oddziały, przedstawicielstwa i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne w kraju i poza jego granicami dla prowadzenia swojej działalności statutowej.
 9. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
 10. Fundacja może używać pieczęci i oznak z danymi identyfikacyjnymi Fundacji na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
 11. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się nazwą w wybranych językach obcych.
 12. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale i dyplomy honorowe
  i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów obranych przez Fundację. Rodzaje dyplomów, oznak i medali honorowych oraz zasady ich przyznawania określa regulamin uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 13. Fundacja może ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.
 14. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2021 roku. Fundacja prowadzi rachunkowość i księgi handlowe zgodnie z przepisami prawa.

   

  Rozdział II

  Postanowienia DODATKOWE

  1. Fundacja może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.
  2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych
   w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
   (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) na rzecz ogółu społeczności jako działalność pożytku publicznego. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
  3. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna oraz odpłatna
   w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Prowadzona przez Fundację odpłatna działalność pożytku publicznego nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2028 r. Prawo przedsiębiorców
   (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 z późn. zm.).
  5. Prowadzona przez Fundację odpłatna działalność pożytku publicznego, o której mowa powyżej obejmuje w szczególności odpłatną działalność wydawniczą, w tym sprzedaż książek lub innych publikacji.

   

  Rozdział III

  Cele i zasady działania

  1. Naczelnym celem Fundacji jest ochrona i restauracja obiektu historycznego, jakim jest Dom Wlastimila Hofmana wraz z jego otoczeniem, tzw. „Wlastimilówka”, przy ulicy Matejki 14
   w Szklarskiej Porębie. Dom ten, to wyjątkowa placówka historyczna na terenie ziem zachodnich,
   a Fundacja ma za zadanie chronić, upowszechniać i propagować kulturę polską w regionie Dolnego Śląska.
  2. Celem jest również ochrona i konserwacja wszelkich rzeczy będących w przeszłości własnością Wlastimila Hofmana. Rewitalizacja domu jest niezbędna, aby wszystkim cennym eksponatom zapewnić bezpieczne i odpowiednie warunki ekspozycji i przechowywania.
  3. Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania, niemające na celu osiągnięcia zysków:

  a) zorganizowanie i rozwinięcie stałej placówki w jego domu tzw. „Wlastimilówce”, w Szklarskiej Porębie, służącej prezentacji dzieł Wlastimila Hofmana,

  b) restaurację i udostępnianie placówki, przeobrażenie dotychczasowej przydomowej galerii w nowoczesną placówkę kulturalną, katalogowanie, digitalizacja dzieł oraz zabezpieczenie zachowanej dokumentacji po Wlastimilu Hofmanie,

  c) działalność służącą upowszechnianiu wiedzy o życiu i twórczości artysty.

   

  1. Ponadto zadaniami Fundacji są:

  a) promowanie wiedzy o twórczości Wlastimila Hofmana a także wspieranie rozwoju kultury
  i sztuki oraz wiedzy o kulturze i sztuce,

  b) promocja turystyczna Polski oparta o ofertę kulturalną poszczególnych regionów Polski
  oraz promocja atrakcji kulturalnych i dziedzictwa kulturowego, promocja regionu Szklarskiej Poręby poprzez stworzenie atrakcyjnego obiektu i ośrodka kultury w domu Wlastimila Hofmana,

  c) rozwój świadomości kulturowej i wrażliwości na sztukę,

  d) rozwijanie zainteresowania kulturą i sztuką, w tym kształtowanie umiejętności widzenia sztuki w codziennym życiu i otwartości na kulturę oraz umożliwianie bezpośredniego kontaktu
  z kulturą i sztuką,

  e) wspieranie międzynarodowej współpracy i wymiany informacji, idei oraz doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami działającymi w obszarze sztuki i kultury oraz prowadzącymi działalność edukacyjną w obszarze kultury i sztuki,

  f) ochrona i promocja polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym dziedzictwa poszczególnych regionów Polski, szczególne w takich obszarach jak malarstwo, rzeźba, teatr, muzyka, film,

  g)rozwój przedsiębiorczości w obszarze kultury i sztuki oraz w branży przemysłów kreatywnych, w tym wspieranie twórców i instytucji kultury i sztuki,

  h) przełamywanie stereotypów kulturowych oraz budowanie porozumienia ponad podziałami narodowymi, kulturowymi, społecznymi i ekonomicznymi,

  i) stwarzanie warunków do współistnienia i wzajemnego oddziaływania na siebie różnego rodzaju aktywności kulturalnych,

  j) organizowanie szkoleń, kursów, wystaw, warsztatów, prelekcji, seminariów, wyjazdów studyjnych, konferencji oraz prowadzenie działalności dydaktycznej, jak również innych form działalności edukacyjnej i szkoleniowej, organizowanie wystaw, konkursów, wykładów, dyskusji, wycieczek, konferencji, wydarzeń o charakterze artystycznym i edukacyjnym, lokalnym, krajowym lub międzynarodowym, promującym sztukę, kulturę ze szczególnym uwzględnieniem dorobku Wlastimila Hofmana,

  k) prowadzenie działalności naukowo-badawczej,

  l) prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej,

  m) prowadzenie działań informacyjnych, upowszechniających, propagujących cele Fundacji
  oraz propagujących kulturę i sztukę,

  n) inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych, kulturalnych, gospodarczych i społecznych służących realizacji celów Fundacji,

  o) organizowanie i współorganizowanie rezydencji kuratorskich i artystycznych,

  p) udział przedstawicieli Fundacji lub współpracujących z nią osób lub podmiotów w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach i dowolnych innych wydarzeniach służących realizacji celów Fundacji,

  q) fundowanie lub przyznawanie nagród osobom lub podmiotom wyróżniającym się w zakresie objętym celami Fundacji,

  r) prowadzenie działalności doradczej i konsultingowej w zakresie objętym celami Fundacji,

  s) współpraca z instytucjami publicznymi i prywatnymi, innymi organizacjami społecznymi
  i zawodowymi, przedsiębiorcami i innymi osobami działającymi w zakresie objętym celami Fundacji, lub popierającymi te cele,

  t) skupianie wokół idei Fundacji osób oraz podmiotów zainteresowanych jej celami,

  u) prowadzenie działalności networkingowej służącej promocji celów Fundacji, w tym wymianie doświadczeń pomiędzy osobami lub podmiotami zainteresowanymi obszarem działalności Fundacji,

  v) udostępnienie artystom oraz osobom zainteresowanym celami Fundacji profesjonalnych miejsc wystawienniczych oraz miejsc pracy twórczej,

  w) umożliwienie artystom uczestnictwa w targach sztuki w Polsce oraz zagranicą,

  x) zapewnienie wsparcia w zakresie obrotu ich pracami poprzez działania promocyjne
  oraz organizację aukcji,

  y) organizacja konkursów skierowanych do środowisk twórczych.

  5. Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego
  lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia bądź też pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

  6. Fundacja może przystępować do zrzeszeń i innych organizacji lub podmiotów oraz je tworzyć w celu realizacji celów statutowych. Przynależność do tych zrzeszeń i organizacji nie może naruszać samorządności Fundacji.

  7. Fundacja może być członkiem międzynarodowych związków, stowarzyszeń i organizacji o tych samych lub podobnych celach statutowych. Przynależność do tych organizacji nie może naruszać samorządności Fundacji i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych,
  których Rzeczpospolita jest stroną.

  8. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  9. Do prowadzenia swych spraw Fundacja może zatrudnić pracowników lub powierzać do wykonania prace zlecone.

   

  Rozdział IV

  Majątek i dochody Fundacji

  1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe określone
   w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację oraz ruchomości i nieruchomości i inne aktywa, prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w trakcie jej istnienia.
  2. Fundusz założycielski, w jaki wyposażył Fundator Fundację, wynosi 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych).
  3. Fundusz założycielski Fundacji stanowi trwałą podstawę bytu Fundacji i nie może być uszczuplony.
  4. Cały dochód zwiększający majątek Fundacji przeznaczony jest wyłącznie na jej działalność statutową.
  5. Darczyńca przekazując Fundacji środki majątkowe może zastrzec, że te środki majątkowe mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim przypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki majątkowe. Jeśli przekazanie środków majątkowych w drodze darowizny nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacjamoże przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
  6. Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd.
  7. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
  8. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
  9. Wykluczone jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkowych Fundacji
   w stosunku do jej członków, Fundatora, członków jej organów lub pracowników, oraz osób
   z którymi ww. osoby pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „Osobami Powiązanymi”.
  10. Wykluczone jest przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków Fundacji, Fundatora, członków jej organów lub pracowników oraz Osób Powiązanych, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  11. Zabronione jest wykorzystywanie na rzecz członków Fundacji, Fundatora, członków jej organów
   lub pracowników oraz Osób Powiązanych majątku Fundacji na zasadach innych niż w stosunku
   do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
  12. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów i /lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, Fundator, członkowie jej organów lub pracownicy oraz Osoby Powiązane,
   na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
  13. Dochody Fundacji zwiększające jej majątek pochodzą z:

  a) darowizn, spadków, zapisów czynionych przez osoby fizyczne i osoby prawne,

  b) dotacji, subwencji i innych nieodpłatnych przysporzeń ,

  c) dochodów ze zbiórek, aukcji, imprez publicznych i wydarzeń artystycznych, organizowanych przez Fundację (lub na jej rzecz),

  d) odsetek bankowych, dywidend i zysków z akcji i udziałów,

  e) dochodów z praw majątkowych.

  14. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte
  na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów,
  jeśli została ona przez nich wyrażona.

  15. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjęcie spadku w drodze oświadczenia następuje przez złożenie przez Zarząd oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oświadczenie o takim przyjęciu następuje tylko wówczas, gdy w chwili jego złożenia istnieją podstawy do uznania, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

   

  Rozdział V

  Organy Fundacji

  1. Organem Fundacji jest Zarząd.
  2. Zarząd składa się z 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) osób, w tym fakultatywnie Prezesa Zarządu będącego jednocześnie członkiem Zarządu, powoływanych przez Fundatora. W przypadku niemożności wykonywania uprawnienia przewidzianego w zdaniu poprzedzającym przez Fundatora wynikającej z choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim lub śmierci, obowiązki Fundatora
   w zakresie wyboru członków zarządu przejmuje Zarząd.
  3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Jednocześnie Fundator oświadcza, że powołuje pierwszy Zarząd Fundacji w składzie: Barbara Lubicz–Lisowska – Prezes Zarządu, Bartosz Mańkowski – członek Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  4. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
  5. Zarząd kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
  6. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.
  7. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji,
   w szczególności:

  a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

  b) ustanawianie wewnętrznej organizacji, regulaminu Fundacji,

  c) ustanawianie pełnomocników działających w imieniu Fundacji, określając zakres ich umocowania,

  d) realizacja celów statutowych,

  e) sporządzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji i budżetu,

  f) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

  g) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

  h) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

  i) zatrudnianie pracowników Fundacji i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

  j) dokonywanie zmiany statutu Fundacji,

  k) ustanawianie i przyznawanie odznaczeń, wyróżnień i dyplomów osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji,

  l) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

  m) dokonywanie likwidacji Fundacji.

  8. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu swoich funkcji wynagradzani i nagradzani.

  9. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Komisję Programową, złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.

  10. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  11. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

  a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce członka Zarządu,

  b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu
  za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

  c) odwołania lub śmierci członka Zarządu. Odwołanie może nastąpić na skutek zrzeczenia się członkostwa bądź długotrwałej choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu.

  12. Fundator może odwołać Członka Zarządu lub cały Zarząd w każdym czasie, w szczególności jeżeli narusza on prawo lub niniejszy Statut albo działa na szkodę Fundacji.

  13. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.

  14. Tryb pracy Zarządu Fundacji:

  a) Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, zwykłą większością głosów,
  w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

  b) Bezwzględnej większości głosów w obecności, co najmniej połowy członków Zarządu, wymagają uchwały dotyczące:

    • powołania pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji,
    • zaciągania zobowiązań majątkowych,
    • nieodpłatne przyznanie środków Fundacji osobie fizycznej lub prawnej, w tym przyznanie stypendium,

  c) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 6 miesięcy.

  d) Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

  e) O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

  f) Zarząd może uchwalić regulamin Zarządu.

   

  Rozdział VI
  zmiana statutu, ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI

  1. Zmian w statucie Fundacji, w tym dokonywanie zmiany lub modyfikacji celu Fundacji, dokonuje Zarząd po uzyskaniu pisemnej akceptacji Fundatora, w drodze uchwały podejmowanej większością głosów.
  2. Fundacja może być zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych i majątku Fundacji oraz braku możliwości pozyskania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których Fundacja została ustanowiona, bądź na skutek osiągnięcia jej celów.
  3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w formie uchwały.
  4. W przypadku likwidacji Fundacji majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany na cele wskazane w art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach. Decyzji w powyższym zakresie dokona Zarząd.
  5. Likwidację przeprowadza likwidator wyznaczony przez Zarząd.
  6. Fundator może być likwidatorem Fundacji.

   

   

  Rozdział VII

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Statut został uchwalony przez Fundatora w dniu 08.03.2021 r.
  2. Statut wchodzi w życie z dniem prawomocnego wpisu Fundacji przez Sąd do Krajowego Rejestru Sądowego.

  Podpis Fundatora:

  _______________________________

  Barbara Lubicz-Lisowska